Ο ΦΔΕΔ Παρνασσού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύθηκε με τον ν3044/2002, άρθρο 13 ως συνέχεια στο άρθρο 15 του ν2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) και ο κανονισμός λειτουργίας του θεσπίζεται με :

Α) το ΦΕΚ 1707/2005 περί ‘Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού’  και

Β) το ΦΕΚ 1708/2005 περί 

1. Έγκρισης  Κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

2.  Έγκρισης  Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και

3. Έγκρισης  Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

 

Ο Φορέας Διαχείρισης εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από εκπροσώπους υπουργείων, υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, Μ.Κ.Ο. και ειδικούς επιστήμονες, σύμφωνα με την 125913/1552/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας (Β΄ 566).

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέχρι να οριστούν τα νέα μέλη, τα παλαιά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.2742/1999. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του Φορέα, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης και του προστατευόμενου αντικειμένου.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες, με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδίδεται σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com