Σύμφωνα με το παράρτημα I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συναντάμε τις εξής ομάδες τύπων οικοτόπων στον Παρνασσό:

 

4.ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ

4090   Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους

Κωδικοί:«NATURA 2000» : 4090

             «CORINE 91» : 31.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμός: Βασικοί σχηματισμοί ακανθωδών ημίθαμνων, οι οποίοι εμφανίζονται κατά “προσκεφάλαια”, των υψηλών ξηρών ορέων της μεσογειακής περιοχής και της irano-turanian περιοχής, με χαμηλούς, προσκεφαλοειδείς, συχνά ακανθώδεις ημίθαμνους όπως Acantholimon, Astragalus, Erinacea, Vella, Bupleurum, Ptilotrichum, Genista, Echinospartum, Anthyllis και διάφορα κεφαλανθή και χειλανθή. Δευτερογενείς ζωογενείς κατά προσκεφάλαια εμφανιζόμενοι ημίθαμνοι της ίδιας περιοχής, είτε προς τα κατάντη εκτεινόμενων των ορο - μεσογειακών σχηματισμών στους οποίους κυριαρχούν τα ίδια είδη, ή ειδικότερα ορεινοί ή στεπικοί σχηματισμοί στους οποίους κυριαρχεί συχνά είδη του γένους Genista. Εξαιρούνται οι προσκεφαλαιόμορφοι θάμνοι των χαμηλών θερμο-μεσογειακών περιοχών (33) και οι ερημικές και ημι-ερημικές περιοχές (7).

 

6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

6220   Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea

Κωδικοί: «NATURA 2000»: 6220

             «CORINE 91» : 34.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμός: Μέσο - και θέρμο - Μεσογειακοί ξηρόφιλοι, ως επί το πλείστον αραιοί (ανοικτοί) λειμώνες χαμηλών γράστεων και ετήσιων φυτών πλούσιοι σε θερόφυτα: Θεροφυτικές φυτοκοινωνίες ολιγοτροφικών εδαφών πλούσια σε βάσεις, συχνά ασβεστολιθικά υποστρώματα. Πολυετείς φυτοκοινωνίες - Thero Brachypodietea, TheroBrachypodietalia: Thero - Brachypodion. Poeteabulbosae: Astragalo - Poionbulbosae (Βασίφιλο), TrifolioPeriballion (Πυριτικό υπόστρωμα). Ετήσιες φυτοκοινωνίες: Tuberarietea guttatae, Trachynietalia distashyae, Trachynion distachyae (ασβεστόφιλες), Sedo - Stenopsion (γυψόφιλες) Omphalodion commutatae (δολομικές και πυριτιο - βασίφιλες).

 

6230   Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)

Κωδικοί: «NATURA 2000»: 6230

             «CORINE 91» : 35.1, 36.31, 36.35

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμός: Πυκνοί, ξηροφυτικοί ή μεσοφυτικοί, πολυετείς λειμώνες με Nardus, που καταλαμβάνουν πυριτικά εδάφη στην Ατλαντική και Μέσο - Ατλαντική χαμηλή περιοχή, λοφώδη και ορεινή περιοχή της Μεσευρώπης και της Δυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου. Nardetalia: 35.1-Violo-Nardion (Nardo-Galion saxatilis, Violion caninae), 36.31-Nardion. Βλάστηση μεγάλης ποικιλότητας αλλά η ποικιλότητα χαρακτηρίζεται από συνέχεια. Ως πλούσιες σε είδη περιοχές αντιλαμβανόμαστε περιοχές με μεγάλο αριθμό ειδών. Γενικά, οι οικότοποι οι οποίοι έχουν υποβαθμιστεί ανεπανόρθωτα λόγω βοσκής πρέπει να αποκλείονται.

Φυτά: Antenaria dioica, Arnica montana, Campanula barbata, Carex ericetorum, Carex pallescens, Festuca ovina, Galium saxatile, Gentiana pneumonanthe, Hypericum maculatum, Hypochoeris maculata, Lathyrus montanus, Leontodon helveticus, Leucorchis albida, Meum athamanicum, Nardus stricta, Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia, Polygala vulgaris, Potentilla aurea, Veronica officinalis, Viola canina.

Ζώα : Miramella alpina

Γεωγραφική εξάπλωση : Άλπεις, Πυρηναία, Απέννινα, Γιούρα, Ηρκυνική οροσειρά, Ολλανδία, Βρετανικοί νήσοι, Λουξεμβούργο, Ιβηρική χερσόνησος, Σουηδία, Φιλανδία και Ελλάδα.

 

8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

8140   Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου

Κωδικοί: «NATURA 2000»: 8140

             «CORINE 91» : 61.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμός: Λιθώνες των υψηλών ορέων της Ελλάδας με βλάστηση της τάξης Drypetalia spinosae

Φυτά: (61.41) Drypis spinosa, Ranunculus brevifolius, Senecio thapsoides, Aethionema saxatile, (61.42) Campanula hawkinsoniana, reneria serpentine, Cardamite glauca, Viola magallensis, Alysseum sardicum, Silene haussknechtii

Γεωγραφική εξάπλωση: Ελλάδα

 

8210   Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

Κωδικοί: «NATURA 2000»: 8210

             «CORINE 91» : 62.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμός: Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών κρημνών, στη Μεσογειακή περιοχή και στην Ευρω – Σιβηρική πεδινή περιοχή μέχρι το αλπικό επίπεδο, η οποία ανήκει κυρίως στις τάξεις Potentilletalia caulescentis και Asplenietalia glandulosi. Εδώ μπορούν να αναγνωρισθούν δύο επίπεδα. α) θερμο – μεσο μεσογειακό επίπεδο (Onosmetalia frutescentis, με Campanula versicolor, C. rupestris, Inulaattica, I. Mixta, Odontites luskii, β) Ορεινο – ορομεσογειακό επίπεδο (Potentilletalia speciosae περιλαμβανομένων των Silenion articulatae, Galion degenii και Ramondion nathaliae). Αυτοί οι τύποι οικοτόπων παρουσιάζουν μία μεγάλη τυπική ποικιλότητα με πολλά ενδημικά είδη.

Φυτά:στην Ελλάδα απαντούν τα ακόλουθα: Campanulion versicoloris, Cirsietalia chamaepeucis, Silenion auriculate, Ramondion nathaliae

Γεωγραφική εξάπλωση: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Φιλανδία.

 

9. ΔΑΣΗ

9340   Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia

Κωδικοί: «NATURA 2000»: 9340

             «CORINE 91» : 45.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμός: Δάση κυριαρχούμενα από Quercion ilix ή Q. rotundifolia συχνά αλλά όχι απαραίτητα σε ασβεστολιθικά πετρώματα

Φυτά: Quercusilex, Q. rotundifolia

Γεωγραφική εξάπλωση: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία

 

9530   (Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

Κωδικοί: «NATURA 2000»: 9530

              «CORINE 91» : 42.61 και 42.66

Αντιστοίχιση με syntaxa: Erico- Pinetea

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμός: Δάση της ορεινής Μεσογειακής ζώνης, σε δολομιτικό και οφιολιθικό υπόστρωμα (υψηλής αντοχής σε μαγνήσιο) στα οποία κυριαρχούν διάφορα υποείδη της ομάδας Pinus nigra, συχνά σε μη πυκνή δομή

Φυτά: Pinus nigra ssp. laricio, Pinus nigra ssp. nigricans, Pinus nigra ssp. pallasiana, Pinus nigra ssp. salzmannii.

Ζώα: Sitta whiteheadi

Γεωγραφική εξάπλωση: Αυστρία, Απέννινα, Κορσική, Ισπανία, Ελλάδα και Σικελία

Υπότυποι και τυπικοί σταθμοί αυτού του τύπου οικοτόπου στην Ελλάδα είναι: 9536 (42.66) Ορεινά δάση παλλασιανής πεύκης: Pinus nigra ssp. pallasianna της Ελλάδος και της Βαλκανικής χερσονήσου.

 

9560   Ενδημικά δάση με Juniperus spp.

Κωδικοί: «NATURA 2000»: 9560

             «CORINE 91» : 42.Α2-42.Α5. και 42.Α8

Αντιστοίχιση με syntaxa: Daphno-Festucetea, Quercetea pubescentis

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Γεωγραφική εξάπλωση: Αζόρες, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες

9562 (42.Α3). Ελληνικά δάση άρκευθου (Juniperetum excelsae)Δασικοί σχηματισμοί της ζώνης Ostryo - Carpinion των ορέων της Βορείου Ελλάδος (πάνω από τα 900-1000m) γύρω από τη λίμνη των Πρεσπών, στους οποίους κυριαρχεί η Juniperus excelsa

9563 (42.Α4)  Δάση της δυσοσμοτάτης αρκεύθου: Δασικοί σχηματισμοί στους οποίους κυριαρχεί η Juniperus foetidissima σε ράχες της άνω - υπερ - Μεσογειακής ζώνης της Ελλάδος

9564 (42.Α5)  Δάση Συριακής αρκεύθου (Juniperus drupacea ) Δασικοί σχηματισμοί της Juniperus drupacea των βορεινών κλιτύων του Πάρνωνα Ελλάδα

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., BERGMEIER E., ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., FISCHER P.,ΚΑΙ Μ.ΤΣΙΑΦΟΥΛΗ. 2005. Οδηγός Παρακολούθησης τύπων οικοτόπων & φυτικών ειδών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων. Αγρίνιο, Ελλάδα. Σελ. 20-23.

Ντάφης Σ., Εύα Παπαστεργιάδου, Κ.Γεωργίου, Δ. Μπαμπαλώνας, Θ.Γεωργιάδης, Μαρία Παπαγεωργίου, Θάλεια Λαζαρίδου και Βασιλική Τσιαούση. 1997. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Το έργο των οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο Φύση 2000. Συμβόλαιο αριθμός Β4-3200/84/756, Γεν. Διεύθυνση ΧΙ Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Φυσικοί οικότοποι (Natura 2000): http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_el.htm

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com