Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με θέμα: Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και την διαχείριση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με θέμα: "Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και την διαχείριση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού", του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξή» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 48.387,10 χωρίς ΦΠΑ (60.000,00 με ΦΠΑ)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ

 

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αρ. 763/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αρ. 763/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 763/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

 

Βοηθητικά έγγραφα για προσφέροντες:

-Αποδεικτικά μέσα 

-Δηλώσεις αποκλεισμού

-Δήλωση Ακεραιότητας

 

Ενημέρωση σχετικά με την 1η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού πατήστε εδώ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ενημέρωση σχετικά με την 2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού πατήστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

Αξιολόγηση σταδίου ηλεκτρονικής αποσφράγισης και φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Για την υπ’ αριθμ. 10/10.01.2022 απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»  πατήστε εδώ

 

Αξιολόγηση σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου

Για την υπ’ αριθμ. 25/13.01.2022 απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου πατήστε εδώ

 

Επικύρωση αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου

Για την υπ' αριθμ.55/02.02.2022 απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωση της σύμβασης και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου, πατήστε εδώ

 

 

Wednesday, December 1, 2021 12:43:00 PM

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com