Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού διέπεται από νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που απαρτίζεται από:

 

Βασιλικά Διατάγματα

 1. Β.Δ.(2)/05-08-1938, ΦΕΚ 286: «Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Παρνασσού»
 2. Β.Δ.(8)/03-01-1939, ΦΕΚ1: «Περί μερικής τροποποίησης του άρθρου 1, του από 25/02/1938 Β.Δ. "περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Παρνασσού"»
 3. Β.Δ. 86/18-01-1969, ΦΕΚ 7: «Δασικός Κώδικας»

 

Νομοθετικό Διάταγμα

 1. Ν.Δ. 996/06-10-1971, ΦΕΚ 192: «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 "περί Δασικού Κώδικος" και κωδικοποιήσεως των υπ'αριθ. 871/1971 και 919/1971 Β.Δ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα

 1. Π.Δ. (1) 27-02-1979, ΦΕΚ 125: «Περί κηρύξεως δασικής εκτάσεως, περιοχής Τιθορέας Φθιώτιδος, ως αισθητικού δάσους»

 

Νόμους

 1. Ν.998/29-12-1979, ΦΕΚ 289: «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»
 2. Ν.1650/16-10-1986, ΦΕΚ 160: «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
 3. Ν.2742/07-10-1999, ΦΕΚ 207: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 4. N.3044/27-08-2002, ΦΕΚ 197: «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλωνθεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
 5. Ν.3937/31-03-2011, ΦΕΚ 60: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
 6. Ν.4519/20-02-2018, ΦΕΚ Α25: «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»

 

Κοινοτικές Οδηγίες

 1. 92/43/ΕΟΚ: «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 Κ.Υ.Α. 33318/28-12-1998, ΦΕΚ 1289: «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας»
 2. 2009/147/ΕΚ: «περί της διατήρησης των άγριων πτηνών» που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τις ΚΥΑ:
 • με Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/06-09-2010, ΦΕΚ 1945/Β/6-09-2010: «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» και
 • με Αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε103/17-02-2012, ΦΕΚ 415/Β/23-02-2012: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/ 1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.»

 

Κοινοτική Σύμβαση

 1. ETS 176- EuropeanLandscapeConvention, 20-10/2000: «Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου» που ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Ν. 3827/25-02-2010, ΦΕΚ 30: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο».

 

Υπουργικές αποφάσεις

 1. Υ.Α. (4) αριθμ. 65665/3534, 24-08-1976, ΦΕΚ 1043: «Περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις περιοχήν Δ. Αραχόβης Ν.Βοιωτίας»
 2. Υ.Α. (6) αριθ. 12672/820, 29/03/1976, ΦΕΚ 406: «Περί ιδρύσεως εκτροφείου θηραμάτων εις Αμφίκλειαν»
 3. Υ.Α. αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/02-05-2012, ΦΕΚ 147: «Έγκριση ανακαθορισμού των ορίων των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου»
 4. Κ.Υ.Α. αριθμ.110/1205322/30-04-2012, ΦΕΚ 1419: «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας»
 5. Κ.Υ.Α. αριθμ. 50743/15-12-2017, ΦΕΚ Β4432: «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000»
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com