Οι τύποι οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Gr2450005, θα καταγραφούν και θα παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000, το οποίο αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK και τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ ), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

 

Τύποι οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού: 4090 (Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες), 6220 (Ψευδοστέππες με γράστεις και ετήσιες πόες), 6230 (Πλούσιοι σε είδη λειμώνες με Nardus, σε πυριτικό υπόστρωμα της ορεινής περιοχής), 8140 (Βαλκανικοί λιθώνες), 8210 (Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση), 9340 (Δάση αριάς), 9530 (Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη της μαύρης πεύκης), 9560 (Ενδημικά δάση της Μεσογείου με αρκεύθους).

 

Χλωρίδα: Bupleurum capillare, Paeonia parnassica

Αμφίβια - Ερπετά: Bombina variegata, Triturus alpestris, Τestudo hermanni, Testudo marginata

Θηλαστικά: Myotis blythi, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros (είδη νυχτερίδων)

Ασπόνδυλα: Lucanus cervus

 

  

 Bupleurum capillare              Paeonia parnassica
 (Αρχείο ΦΔΕΔΠ)                      (Αρχείο ΦΔΕΔΠ)

    

 Bombina variegata               Testudo marginata              Triturus alpestris

 (www.club100.net)                (Αρχείο ΦΔΕΔΠ)                 (Αρχείο ΦΔΕΔΠ)

  

 Myotis myotis                 Lucanus cervus

 (Αρχείο ΦΔΕΔΠ)            (www.naturephoto-cz.eu)

  

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com