Φυτικά taxa
(Είδη και Υποείδη)
Χώρα Παρουσίας
Al Bu Cg Ct Cy FYROM It Ju Rm Sl Sr Tu Uk
Acer heldreichii                    
Achillea holosericea                    
Anthyllis vulneraria subsp. bulgarica                    
Astracantha rumelica subsp. rumelica                      
Astragalus spruneri                   
Carum heldreichii                   
Carum graecum subsp. graecum                        
Centaurea affinis subsp. pallidior                         
Cerastium decalvans              
Crocus veluchensis                    
Dianthus integer subsp. minutiflorus                      
Dianthus viscidus                  
Digitalis laevigata              
Fritillaria graeca subsp. thessala                      
Geranium aristatum                      
Helictochloa aetolica                      
Hernaria parnassica subsp. parnassica                        
Hieracium gaudryi                       
Hieracium heldreichii                     
Hieracium lazistanum subsp. leithneri                      
Hieracium scapigerum                         
Lilium chalcedonicum                        
Malcolmia orsiniana subsp. angulifolia                  
Nepeta parnassica                        
Pedicularis graeca                        
Plantago atrata subsp. graeca                        
Saxifraga taygetea                  
Scrophularia heterophylla subsp. laciniata            
Scutellaria rupestris subsp. adenotricha                        
Sesleria tenerrima                      
Sideritis raeseri subsp. raeseri                      
Silene auriculata                        
Silene caesia                        
Silene fabarioides                    
Taraxacum delphicum                         
Taraxacum gracilens                      
Noccaea microphylla                    
Trifolium pignantii                    
Trisetum flavescens subsp. tenue                      
Valantia aprica                        

 

Υπόμνημα
Συντομογραφία Χώρα Παρουσίας
Al Αλβανία
Bu Βουλγαρία
Cg Montenegro
Ct Κροατία
Cy Κύπρος
FYROM Σκόπια
It Ιταλία
Ju Περιοχή πρώην Γιουγκοσλαβίας
Rm Ρουμανία
Sr Σερβία
Tu Ευρωπαϊκή Τουρκία
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com