Ελληνικό όνομα

Επιστημονικό όνομα

1

Σαλαμάνδρα

Salamandra salamandra

2

Αλπικός τρίτωνας

Triturus alpestris

3

Λοφιοφόρος τρίτωνας

Triturus cristatus

4

Κοινός τρίτωνας

Triturus vulgaris

5

Χωματόφρυνος

Bufo bufo

6

Πρασινόφρυνος

Bufo viridis

7

Κιτρινομπομπίνα

Bombina variegata

8

Δενδροβάτραχος

Hyla arborea

9

Ελληνικός βάτραχος

Rana graeca

10

Ευκίνητος βάτραχος

Rana dalmatina

11

Λιμνοβάτραχος

Rana ridibunda

12

Στικτόλαιμη νεροχελώνα

Emys orbicularis

13

Γραμμωτόλαιμη νεροχελ.

Mauremys caspica

14

Μεσογειακή χελώνα

Testudo hermanni

15

Ελληνική χελώνα

Testudo graeca

16

Κρασπεδωτή χελώνα

Testudo marginata

17

Κυρτοδάκτυλος

Cyrtodactylus kotschyi

18

Σαμιαμίδι

Hemidactylus turcicus

19

Κλημανταράκι

Tarentola mauritanica

20

Κονάκι

Anguis fragilis

21

Τυφλίτης

Ophisaurus apodus

22

Αβλέφαρος

Ablepharus kitaibelii

23

Λιακόνι

Chalcides ocellatus

24

Οφιόμορος

Ophiomorus punctatissimus

25

Πρασινόσαυρα

Lacerta trilineata/viridis

26

Αιγαιόσαυρα

Podarcis erhardii

27

Τοιχόσαυρα

Podarcis muralis

28

Ταυρική Γουστέρα

Podarcis taurica

29

Σκουληκόφιδο

Typhlops vermicularis

30

Ερυξ

Eryx jaculus

31

Δενδρογαλιά

Coluber gemonensis

32

Μαύρος Ζαμενής

Coluber jugularis

33

Σαΐτα

Coluber najadum

34

Ασινόφιδο

Coronella austriaca

35

Γιατρόφιδο

Elaphe longissima

36

Λαφίτης

Elaphe quatuorlineata

37

Σπιτόφιδο

Elaphe situla

38

Σαπίτης

Malpolon monspessulanus

39

Νερόφιδο

Natrix natrix

40

Ψηφιδόφιδο

Natrix tessellata

41

Γατόφιδο

Telescopus fallax

42

Οχιά

Vipera ammodytes

 

 

 

 

Σύνολο

42 είδη

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com