Ελληνικό όνομα

Επιστημονικό όνομα

1

Σκαντζόχοιρος

Erinaceus concolor

2

Τυφλασπάλακας

Talpa caeca

3

Σπιτομυγαλίδα

Crocidura russula

4

Χωραφομυγαλίδα

Crocidura leucodon

5

Κηπομυγαλίδα

Crocidura suaveolens

6

Βαλτομυγαλίδα

Neomys anomalus

7

Νανομυγαλίδα

Sorex minutus

8

Ετρουσκομυγαλίδα

Suncus etruscus

9

Νυχτονόμος

Tadarida taeniotis

10

Μπαρμπαστέλλος

Barbastella barbastellus

11

Τρανορινόλοφος

Rhinolophus ferrumequinum

12

Μικρορινόλοφος

Rhinolophus hipposideros

13

Ρινόλ. του Blasius

Rhinolophus blasii

14

Μεσορινόλοφος

Rhinolophus euryale

15

Τρανονυχτερίδα

Eptesicus serotinus

16

Πτερυγονυχτερίδα

Miniopterus schreibersi

17

Μικρομυωτίδα

Myotis blythi (oxygnathus)

18

Ποδαρομυωτίδα

Myotis capaccinii

19

Πυρρομυωτίδα

Myotis emarginatus

20

Τρανομυωτίδα

Myotis myotis

21

Μουστακονυχτερίδα

Myotis mystacinus

22

Μυωτίδα του Natterer

Myotis nattereri

23

Μεγάλος νυκτοβάτης

Nyctalus lasiopterus

24

Μικρονυκτοβάτης

Nyctalus leisleri

25

Νυκτοβάτης

Nyctalus noctula

26

Λευκονυχτερίδα

Pipistrellus kuhli

27

Νυχτερίδα του Nathusius

Pipistrellus nathussii

28

Νανονυχτερίδα

Pipistrellus pipistrellus

29

Βουνονυχτερίδα

Pipistrellus savii

30

Ωτονυχτερίδα

Plecotus auritus

31

Μεσογειακή Ωτονυχτερίδα

Plecotus austriacus

32

 -

Plecotus kolombatovici

33

Λαγός

Lepus europaeus

34

Σκίουρος

Sciurus vulgaris

35

Δενδρομυωξός

Dryomys nitedula

36

Δασομυωξός

Glis glis

37

Βουνομυωξός

Muscardinus avellanarius

38

Μικροτυφλοποντικός

Spalax leucodon

39

Νανοκρικετός

Cricetulus migratorius

40

Αρουραίος Μεσογείου

Microtus guentheri

41

Χιονοπόντικας

Microtus nivalis

42

Ρυγχοσκαπτοποντικός

Pitymys duodecimcostatus

43

Σκαπτοποντικός

Pitymys subterraneus

44

Σκαπτοποντικός Savi

Pitymys savii

45

Βραχοποντικός

Apodemus mystacinus

46

Δασοποντικός

Apodemus sylvaticus

47

Κρικοποντικός

Apodemus flavicollis

48

Μαυροποντικός

Rattus rattus

49

Δεκατιστής

Rattus norvegicus

50

Σταχτοποντικός

Mus domesticus

51

Σταχτοπ. του Abbott

Mus abbotti

52

Λύκος

Canis lupus

53

Αλεπού

Vulpes vulpes

54

Νυφίτσα

Mustela nivalis

55

Κουνάβι

Martes foina

56

Ασβός

Meles meles

57

Βίδρα

Lutra lutra

58

Αγριόγατος

Felis silvestris

59

Αγριογούρουνο

Sus scrofa

60

Ζαρκάδι

Capreolus capreolus

 

 

 

 

Σύνολο

60 είδη

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com