ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

 

1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ & ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

 

11. Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια

1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους

1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130 Εκβολές ποταμών

1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη

1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες

1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι

1170 Ύφαλοι

 

12. Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κροκάλες

1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης

1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.

 

13. Έλη και αλίπεδα και ενδοχωρικά παράκτια του Ατλαντικού

1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

 

14. Μεσογειακά και θερμοατλαντικά παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα

1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi)

1430 Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea)

 

15. Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί

1510 * Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonetalia)

 

2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ & ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΙΝΕΣ

 

21. Παράκτιες θίνες των ακτών του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής

2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)

2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

 

22. Παράκτιες θίνες των ακτών της Μεσογείου

2220 Θίνες με Euphorbia terracina

2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia

2250 * Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.

2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia

2270 * Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster

 

3. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

 

31. Στάσιμα ύδατα

3130 Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

3140 Σκληρά, ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp.

3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition

3170 * Μεσογειακά εποχικά τέλματα

 

32. Ρέοντα ύδατα – Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής και ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση

3240 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos

3250 Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή, με Glaucium flavum

3260 Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion

3280 Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους

3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion

 

4. ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ

4060 Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη

4090 Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους

 

5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS)

 

51. Υπομεσογειακές και εύκρατες λόχμες

5110 Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.)

 

52. Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου

5210 Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp.

5230 * Δενδροειδή Matorrals με Laurus nobilis

 

53. Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες

5310 Συστάδες από Laurus nobilis

5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες

 

54. Φρύγανα

5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum

5430 Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion

 

6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

 

61. Φυσικοί λειμώνες

6110 * Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειμώνες από Alysso-Sedion albi

6170 Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες

 

62. Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι

6220 * Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea

6230 * Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)

62Α0 Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)

 

64. Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη

6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion

6430 Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά

 

65. Μεσόφιλοι λειμώνες

6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

 

7. ΥΨΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΙ

 

71. Όξινοι τυρφώνες με σφάγνα

7140 Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες

 

72. Ασβεστούχοι βάλτοι

7210 * Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη του Caricion davallianae

7220 * Πηγές όπου δημιουργείται επίπαγος (Cratoneurion)

7230 Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες

 

8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

 

81. Λιθώνες

8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου

 

82. Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

 

83. Άλλοι βραχώδεις οικότοποι

8310 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

8320 Εκτάσεις λάβας και φυσικές κοιλότητες

8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

 

9. ΔΑΣΗ

 

91. Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης

9110 Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum

9130 Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum

9140 Μεσοευρωπαϊκά υποαλπικά δάση οξυάς με Acer και Rumex arifolius

9150 Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalanthero-Fagion

9180 * Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion

91E0 * Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salinion albae)

91F0 Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών

91M0 Παννωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός

 

92. Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων

9250 Δάση δρυός με Quercus trojana

9260 Δάση με Castanea sativa

9270 Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii- regis

9280 Δάση με Quercus frainetto

9290 Δάση με Cypressus (Acero-Cypression)

92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba

92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

 

93. Μεσογειακά δάση σκληρόφυλλων

9310 Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla

9320 Δάση με Olea και Ceratonia

9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia

9350 Δάση με Quercus macrolepis

9370 * Φοινικοδάση του Phoenix

9380 Δάση με Ilex aquifolium

 

94. Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων

9410 Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)

 

95. Μεσογειακά και μακαρoνησιώτικα ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων

9530 * (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

9560 * Ενδημικά δάση με Juniperus spp.

9580 * Μεσογειακά δάση με Taxus baccata

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com